Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie
Strona główna

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

- obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego
- część tabel nie posiada komórek nagłówków w górnym wierszu lub posiada komórki nagłówka, które nie mają ani zakresu, ani wartości identyfikatora
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
- część załączników jest niedostępna cyfrowo. Są pliki w formacie PDF. Administratorzy pracują nad ograniczeniem do minimum korzystanie z plików z takimi rozszerzeniami i osadzaniu tekstów bezpośrednio w serwisie.

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Raporty oceniające:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Izabela Widera
 • e-mail: poczta@zspszow.slask.pl
 • nr telefonu: +48324557161

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie
 • Adres: ul. Romualda Traugutta 32
 • E-mail: poczta@zspszow.slask.pl
 • Telefon: +48324557165

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- wejście do budynku od strony ul. Romualda Traugutta
- w budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
- szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
- do budynku nie można wejść z psem asystującym
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługo tłumacza online.

Formularz dostępności

Formularz dostępności do pobrania w formacie DOCX > > > pobierz...

 
© 2021 ZSP w Pszowie
licznik odwiedzin