ZSP w Pszowie
www.zspszow.slask.pl

 

Rekrutacja 2008/2009

Warunki rekrutacji i regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w roku szkolnym 2008/2009.

I. Ogólne zasady rekrutacji

1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum profilowanego, technikum oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może ubiegać się uczeń, który ukończył gimnazjum publiczne lub gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej trzyletniego technikum uzupełniającego na podbudowie szkoły zasadniczej mogą ubiegać się absolwenci szkoły zasadniczej.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Kandydaci do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe muszą, oprócz wymagań określonych w ust. 1 i 3, spełnić wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, tzn. zapewnić sobie możliwość uczęszczania na zajęcia praktyczne w zakładach pracy poza szkołą.

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum profilowanego oraz technikum decydują kryteria uwzględniające:
1) wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,
2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w punkcie 1),
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5 podaje dyrektor szkoły, nie później niż na trzy miesiące przed terminem rekrutacji.

7. Przepisu ust. 5 pkt. 3) nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3).

8.
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2) Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w pkt. 1), jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

9. Dyrektor szkoły :
1) Decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych szkół ponadgimnazjalnych.
2) Decyduje o przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
a) uczeń powraca z zagranicy.
3)W przypadkach niewymienionych w punkcie 1) i 2) dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

II. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Technikum Uzupełniającego na podbudowie szkoły zasadniczej

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum Uzupełniającego na podbudowie programowej szkoły zasadniczej decydują łącznie:
1) Pozytywny wynik egzaminu wstępnego (z języka polskiego i matematyki) lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza.
2) Szkoła może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wymienionego w pkt.1. ppkt.1), jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od planowanego limitu miejsc.
3) Suma punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły zasadniczej.
Ustala się następujące zajęcia edukacyjne dla zawodu technik mechanik:
- język polski,
- język obcy,
- matematyka,
- technologia.
4) Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej z wyróżnieniem.
5) Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane podczas egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej) oraz za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególne osiągnięcia uczniów:
1)

 • celujący - 5 punktów
 • bardzo dobry - 4 punkty
 • dobry - 3 punkty
 • dostateczny - 2 punkty
 • dopuszczający - 1 punkt
  2) świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów
  3) osiągnięcia sportowe, artystyczne, 8 punktów (4 punkty za jedno co najmniej na szczeblu powiatowym osiągnięcie).

  3. Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji: 36.

  4.Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

  Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do Technikum Uzupełniającego od 30 czerwca 2008 r. do 4 lipca 2008 r.

  III. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych w Pszowie na rok szkolny 2008/2009 na podbudowie gimnazjum

  A. Terminy składania dokumentów do wszystkich typów szkół oraz szczegółowe terminy rekrutacji

  1. Od 5 maja 2008 r. do 17 czerwca 2008 r.:
  Termin wprowadzania podań przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej posługuje się wyłącznie kopiami świadectw.
  Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach, co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadgimnazjalnych, do których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza przyznanie wartości w systemie elektronicznym.
  2. Od 20 czerwca do 24 czerwca 2008 r., godz. 15.00 - termin dostarczania potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wprowadzanie danych do elektronicznego systemu naboru.
  3. 25 i 26 czerwca 2008 r. - praca komisji rekrutacyjnej.
  4. 27 czerwca 2008 r., do godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do wybranego typu szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
  5. Do 30 czerwca 2008 r., godz. 12.00 - termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  6. 1 lipca 2008 r., do godz. 10.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do poszczególnych typów szkół i podanie informacji o wolnych miejscach.
  7. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 r. - składanie - przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół - oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
  8. 31 sierpnia 2007 r. - ostateczne zakończenie rekrutacji do wszystkich typów szkół i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych.
  9. Od 30 czerwca 2008 r. do 4 lipca 2008 r.- termin egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do technikum uzupełniającego.

  B. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

  tabela

  IV. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia w poszczególnych typach szkół

  tabela

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  tabela

  1. Punktacja za oceny z języka polskiego i trzech wybranych dla danego typu szkoły zajęć edukacyjnych jest jednakowa we wszystkich typach szkół.

  2. Punktacja za udział w konkursach oraz za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne jest jednakowa we wszystkich typach szkół. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich korelację z rozszerzanymi przedmiotami w danej klasie.

  3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

  4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  5. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w pkt. 6., laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość Rzeczypospolitej" przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

  6. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009:
  a) język polski,
  b) historia,
  c) matematyka,
  d) fizyka,
  e) biologia,
  f) chemia,
  g) geografia,
  h) język angielski,
  i) język francuski,
  j) język rosyjski.

  Zobacz również: Ofertę edukacyjną...

 • wróć
    © 1998-2011
  ZSP w Pszowie