Zarządzanie informacją


Strona główna

- - - - - - - - - - - - - -

> > > Przedmioty:

> > > Zdjęcia

 

Profil: Zarządzanie informacją

Blok: Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji

Cele edukacyjne

 • Przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji.
 • Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
 • Przygotowanie do wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i archiwizowaniu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów sieci lokalnych i sieci internetowej, multimedialnych źródeł informacji oraz baz danych.

Zadania szkoły

 • Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
 • Uzupełnianie bazy informatycznej zgodnie z jej rozwojem technologicznym.
 • Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych.
 • Zapewnienie warunków do rozwijania wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.

Treści nauczania

 • Biblioteka źródłem informacji.
 • Dokumenty gromadzone w bibliotekach.
 • Współczesne wydawnictwa.
 • Procesy informacyjno - wyszukiwawcze bibliotek (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny, bibliografie).
 • Archiwa i muzea, seminaria i konferencje - niedocenione źródła informacji.
 • Mass media (prasa, radio, telewizja) - jako źródło informacji.
 • Rodzaje piśmiennictwa niebeletrystycznego.
 • Zasoby informacyjne w sieciach lokalnych i rozległych.
 • Analiza treści informacji pochodzących z sieci internetowej pod kątem wyselekcjonowania informacji pożądanych.
 • Analiza programów multimedialnych jako źródła informacji.
 • Wyszukiwanie informacji w różnych typach baz danych.
 • Archiwizacja danych.
 • Analiza porównawcza wybranej informacji zaczerpniętej z różnych źródeł.
 • Kryteria przydatności zgromadzonych informacji i ich porządkowanie z różnych punktów widzenia.

Osiągnięcia

 • Korzystanie z różnych źródeł informacji: podręczników, prac specjalistycznych oraz popularnonaukowych, piśmiennictwa praktyczno-użytkowego, słowników i encyklopedii, norm technicznych, kart organizacyjnych stanowisk pracy, instrukcji obsługi urządzeń, dokumentów pozatekstowych (medialnych).
 • Wyszukiwanie informacji pochodzących z różnych źródeł tekstowych i pozatekstowych.
 • Analizowanie informacji w celu ich selekcji i segregacji.

wróć

 

 
© 2004-2008 ZSP w Pszowie